漢語拼音字母表


 

聲母表 韻母表 音節表 整體認讀音節

字母表

Aa(ㄚ) Bb(ㄅㄝ) Cc(ㄘㄝ) Dd(ㄉㄝ) Ee(ㄜ) Ff(ㄝㄈ) Gg(ㄍㄝ) Hh(ㄏㄚ) Ii(∣) Jj(ㄐ∣ㄝ) Kk(ㄎㄝ) Ll(ㄝㄌ) Mm(ㄝㄇ) Nn(ㄋㄝ) Oo(ㄛ) Pp(ㄆㄝ) Qq(ㄑ∣ㄡ) Rr(ㄚㄦ) Ss(ㄝㄙ) Tt(ㄊㄝ) Uu(ㄨ) Vv(ㄞㄝ) Ww(ㄨㄚ) Xx(ㄒ∣) Yy(∣ㄚ) Zz(ㄗㄝ)

聲母表

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

漢語拼音聲母是使用在韻母前面的輔音,與韻母構成完整的音節,漢語拼音表中共有23個聲母。

韻母表

a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong

漢語拼音字母表中共有24個韻母,其中
單韻母:a,o,e,i ,u,ü
復韻母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe,er
鼻韻母:an,en,in,un,ün,ang,eng,ing,ong
特殊韻母:er

漢語拼音音節表

b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f: fa fo fei fou fan fen fang feng

d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g: ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k: ka ke kai kou kan ken kang keng

h: ha he hai hei hao hou hen hang heng

j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r: re ri rao rou ran ren rang reng

z: za ze zi zai zao zou zang zeng

c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s: sa se si sai sao sou san sen sang seng

y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu

拼音表紅色標注為整體認讀音節(漢語拼音中不用拼讀直接認讀的音節)。

本頁快速定位:字母表 聲母表 韻母表 音節表


更多

未来湖北麻将下载 福建22选5 走势图 手机麻将开挂软件免费 北京快中彩基本走势带坐标连线 陕西快乐十分玩法 湖北十一选五任选基本走势图 李逵劈鱼手机版下载 湖南麻将技巧顺口溜 宁夏划水麻将作弊软件 天天乐棋牌 广西快三玩法开豹子通杀吗 麻将作弊器是真的吗 波克棋牌老版本下载 单双中特 管家婆开一肖两码 皮皮星悦陕西麻将 移动棋牌大厅下载